pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

PRZEKSZTAŁCENIA I APORTY

Przekształcenia i aporty

czyli prawny transformers Twojej działalności

Jeżeli masz spółkę lub JDG, to coraz to bardziej skomplikowane przepisy podatkowe pewnie i tak w końcu zmuszą Cię do przekształcenia się w spółkę z o.o. lub komandytową. Skoro jednak trafiłeś na tę stronę to wiedz, że coś się dzieje. 

Niezależnie co Tobą kieruje

Być może chcesz po prostu rozwinąć skrzydła lub zbudować większe poczucia bezpieczeństwa.

A może zależy Ci na zachowaniu ciągłości swojej działalności.

Często przejście na nową spółkę utrudniają m. in. licencje, pozwolenia czy kredyty.

Przekształcenia i aporty

Nie będziemy ukrywać – łatwo nie będzie.

ale dzisiejsza rzeczywistości pewnie już przyzwyczaila Cie do skomplikowanych procesów.

Sporządzenie planu przekształcenia, biegły rewident, zgłoszenia do KRS, uchwały, umowy, oświadczenia, zawiadomienia wspólników, pracowników, brata psa sąsiada, znów KRS. Czasami konieczne jest przekształcenie dwuetapowe.

Nie mówiąc już o tym, że transformacja może przybrać też inny kształt. Jeżeli liczy się czas – rozwiązaniem może być aport.

Trochę tego jest. Łatwo się pogubić. Niejednokrotnie zmiany są nieuniknione. U nas możesz liczyć na kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procesu przekształcenia czy aportu.

Nasi prawnicy chętnie udzielą Ci wsparcia

Umów się na konsultację korzystając z kalendarza online

Lub napisz nam niezobowiązującą wiadomość  Najczęściej zadawane pytania

  PRZEKSZTAŁCENIA

  Czy po przekształceniu będę mogła używać tego samego numeru NIP?

  To zależy. Gdy przedsiębiorca przekształca się w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną to numer NIP oraz REGON ulegają zmianie. W przypadku innych przekształceń, z jednej spółki w inną, NIP oraz REGON pozostają bez zmian. Zmianie podlega jednak KRS.

  Jak mogę przenieść pracowników do nowopowstałej spółki po przekształceniu?

  W przypadku przekształcenia mamy do czynienia z zasadą sukcesji uniwersalnej wszystkich praw i obowiązków lub z zasadą kontynuacji. W obu przypadkach pracownicy z mocy prawa przechodzą na spółkę przekształconą i nie jest wymagana dodatkowa aktywność po stronie pracodawcy do przeniesienia pracowników. Odmiennie sytuacja wygląda w przypadku aportu przedsiębiorstwa do innej spółki, bowiem mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy w trybie art. 23(1) kodeksu pracy, co obarczone jest kilkoma dodatkowymi obowiązkami oraz koniecznością aneksowania umów o pracę. 

  Czy zezwolenie na krajowy transport towarów przechodzi na nową spółkę powstałą po przekształceniu?

  W przypadku przekształcenia licencja na transport międzynarodowy nie przechodzi automatycznie na spółkę przekształconą. Konieczne jest jej przeniesienie w drodze decyzji administracyjnej Głównego Inspektora Transportu Drogowego. 

  Czy przekształcając spółkę cywilną/jawną w spółkę komandytową muszę sporządzić sprawozdanie finansowe lub bilans?

  Nie. W przypadku takiego przekształcenia mamy do czynienia z uproszczoną procedurą, w której rezygnujemy z kilku podstawowych obowiązków występujących w klasycznym przekształceniu. Niemniej jednak, z ostrożności preferujemy przygotowanie bilansu na cele przekształcenia. Możemy zrezygnować ze sprawozdania finansowego. 

  Złożyłem wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej jako jednoosobowy przedsiębiorca. Czy po przekształceniu w spółkę z o.o. ta interpretacja będzie mnie chroniła?

  Tak, osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształcanej spółki przewidziane w przepisach prawa podatkowego. 

  Czy sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

  Tak, ale tylko w przypadku dwóch rodzajów przekształceń: przedsiębiorcy w jednoosobową spółkę kapitałową (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjną) oraz jakiejkolwiek spółki w spółkę akcyjną. Inne rodzaje przekształceń zwolnione są z obowiązku badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

  Czy zezwolenia i koncesje przechodzą w ramach przekształcenia na nowy podmiot?

  Zasadniczo zezwolenia i koncesje, czyli decyzje administracyjne przechodzą na spółkę przekształconą, chyba że coś innego wynika z przepisów szczególnych lub z samej decyzji administracyjnej. Z tego powodu należy dokonać dokładnej analizy przed podjęciem działań zmierzających do przekształcenia.

  Czy mogę uniknąć zobowiązań przekształcając się w inny podmiot?

  Dokonując przekształcenia nie unikniemy zobowiązań zaciągniętych przez podmiot przekształcany. Przy przekształceniu mamy do czynienia z pełną sukcesją praw i obowiązków (lub zasadą kontynuacji), zatem wierzyciel może dochodzić swoich zobowiązań od przekształconego podmiotu, tak samo jak mógł ich dochodzić przed przekształceniem. 

  Czy muszę płacić jakiś podatek przy przekształceniu?

  Tak, dokonując przekształcenia w inną spółkę prawa handlowego, zasadniczo powstaje obowiązek podatkowy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku wynosi 0,5%. Podatek zapłacimy od wartości wkładu lub wysokości kapitału zakładowego.

  Jak długo trwa przekształcenie?

  Czas zależy od rodzaju przekształcenia. W przypadku obowiązku zbadania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, czas przekształcenia wydłuża się o co najmniej 2 miesiące – tyle bowiem czasu ma biegły na wydanie opinii co do badanego sprawozdania. Pozostałe przekształcenia, jeżeli są dobrze przygotowane przed rozpoczęciem samej procedury, mogą trwać 1-2 miesiące. 

  Najczęściej zadawane pytania

  APORTY

  Czy żeby zrobić aport muszę mieć psa?

  Chociaż pies może być środkiem trwałym i elementem przedsiębiorstwa to nie jest on wymagany przy dokonywaniu aportu, np. całego przedsiębiorstwa do spółki z o.o. Aport polega bowiem na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego. Tego rodzaju wkładem może być przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, nieruchomość lub np. samochód osobowy. 

  Czy aport jest tym samym co przekształcenie?

  Przekształcenie jest czynnością ściśle określoną w kodeksie spółek handlowych i oznacza zmianę formy prawnej całego przedsiębiorstwa. Aport polega natomiast na wniesieniu wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego, który nie musi być całym przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, lecz może być konkretnym elementem lub prawem.  

  Czy robiąc aport muszę udać się do notariusza?

  Aport polega m.in. na zmianie umowy/statutu spółki i określeniu aportu jako wkładu niepieniężnego do spółki konkretnego wspólnika. Z tego względu, należy wziąć pod uwagę w jakiej formie jest zawierana dana umowa spółki. Jeżeli jest to forma aktu notarialnego to zmiany umowy spółki również należy dokonać w takiej formie. A w przypadku, gdy wystarczy zwykła forma pisemna do zmiany umowy spółki to należy zweryfikować też co jest przedmiotem aportu, bowiem jeżeli jest nim nieruchomość to zmiany umowy spółki będzie również potrzebna forma aktu notarialnego. 

  Czy w ramach aportu przedsiębiorstwa do spółki z o.o. przejdą również zezwolenia i pozwolenia?

  Zasadniczo pozwolenia i inne decyzje administracyjne nie przechodzą na inny podmiot w ramach aportu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Warto dokonać szczegółowej analizy przed podjęciem działań zmierzających do przeprowadzenia aportu, żeby nie okazało się, że ważna dla naszego biznesu decyzja administracyjna nie przejdzie na spółkę. 

  Czy robiąc aport całego przedsiębiorstwa do spółki przechodzą również pracownicy? Co muszę zrobić?

  W ramach aportu mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy w rozumieniu art. 23(1) kodeksu pracy. W związku z tym na przedsiębiorcy spoczywa kilka dodatkowych obowiązków, które wynikają z przywołanego przepisu prawa. Jest to m.in. obowiązek zawiadomienia pracowników w terminie co najmniej 30 dni przed dniem planowanego aportu o przejściu zakładu pracy. Dodatkowo, w terminie 2 miesięcy od przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, pracownik może bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiązać stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem. 

  Nie chcę przenosić całego przedsiębiorstwa na spółkę, chciałbym przenieść tylko linię produkcyjną. Czy mogę tak zrobić?

  Tak, można przenieść element przedsiębiorstwa na spółkę w ramach aportu. Taka linia produkcyjna wraz z jej „otoczeniem” może stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP) i być podstawą korzystnego podatkowo rozliczenia aportu. Dla bezpieczeństwa, planowany aport ZCP najlepiej poprzedzić z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, aby potwierdzić, że organ podatkowy podziela nasze stanowisko.

  Czy muszę pytać o zgodę kontrahentów robiąc aport przedsiębiorstwa do spółki?

  Tak, wszelkie umowy zawarte z kontrahentami przechodzą na spółkę, do której wnoszony jest aport, za zgodą kontrahentów. Kontrahenci mogą tę zgodę wyrazić przed aportem lub po jego przeprowadzeniu. Jakkolwiek, po aporcie powinno się zawrzeć aneks do umowy w celu aktualizacji danych o stronach umowy i ich aktualnej formie prawnej. 

  Czy razem z aportem przechodzą na spółkę zobowiązania przedsiębiorcy?

  Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, zobowiązania nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego. Niemniej jednak zgodnie z art. 55(4) kodeksu cywilnego zarówno przedsiębiorca, jak i spółka, do której przedsiębiorstwo zostało wniesione odpowiadają solidarnie za zobowiązania wniesionego przedsiębiorstwa, przy czym spółka odpowiada jedynie do wartości wniesionego przedsiębiorstwa. 

  Czy po aporcie przedsiębiorstwa do spółki konieczne jest zamknięcie jednoosobowej działalności czy mogę ją zostawić?

  Aport nawet całego przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego nie stanowi przyczyny jej likwidacji lub powodu do zamknięcia. W ramach takiego aportu zostały przeniesione wszystkie składniki majątkowe i niemajątkowe, zatem chcąc dalej prowadzić działalność gospodarczą, będzie trzeba budować majątek firmy (JDG) od nowa. Dotychczasowy majątek bowiem został już wniesiony do spółki i stanowi majątek spółki. 

  Czy mogę dokonać aportu poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, np. nieruchomości, zamiast wnosić całe przedsiębiorstwo?

  Oczywiście, możliwe jest dokonanie aportu poszczególnych elementów lub praw do spółki prawa handlowego. Może to być prawo własności nieruchomości lub ruchomości, a także znak towarowy, słowno-graficzny lub know-how. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku wnoszenia poszczególnych elementów do spółki w ramach aportu w wielu przypadkach będziemy mieli do czynienia z obowiązkiem w zakresie podatku od towarów i usług.