Regulamin Świadczenia Usług
Zakładania Spółek w Portalu S24

 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001071605, REGON: 520201262, NIP: 9562371350 zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 

§1
Definicje

 

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
d. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której celem jest świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie.
e. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2020, poz. 344 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem www.mentzen.pl
f. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: www.mentzen.pl
g. Usługodawca – Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001071605, REGON: 520201262, NIP: 9562371350.
h. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług, który jest stroną Umowy, będący Konsumentem, nieprowadzący działalności gospodarczej.
i. Konsument – osoba fizyczna, nabywająca i wykorzystująca Usługi w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
j. Usługi– Usługi świadczone drogą elektroniczną, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach niniejszego Regulaminu za pomocą Środków komunikacji elektronicznej w formie Wideoporady oraz korespondencji mailowej.
k. Wideoporada – przekazanie Usługodawcy poprzez kontakt w formie wideokonferencji informacji w zakresie zadanego pytania prawnego lub podatkowego, w ujęciu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, poglądów doktryny i orzecznictwa wraz z przedstawieniem możliwości postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
l. Spółka – spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj. spółki prawa handlowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowy, co do których ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku o ich rejestrację w portalu S24.
m. Cena – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług. Informacja o wynagrodzeniu jest dostępna pod adresem www.mentzen.pl w momencie zakupu Usług.

 

§ 2
Zasady korzystania z Usług

 

1. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy dokonania akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności, rezerwacja terminu wykonania Usług oraz zapłata Ceny są równoznaczne z zawarciem Umowy bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
2. Umowa o świadczenie Usług ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi w postaci:
a. pierwszej Wideoporady, trwającej 60 minut, przeprowadzanej w celu omówienia wyboru odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz
b. drugiej Wideoporady, trwającej 60 minut, przeprowadzanej w celu założenia odpowiedniej spółki prawa handlowego przy wykorzystaniu portalu S24,
co oznacza, że Usługobiorca, chcąc uzyskać usługę bądź dodatkową Wideoporadę, musi zawrzeć nową Umowę o świadczenie Usług.
3. Usługi odbędą się w terminie:
a. zarezerwowanym przez Usługobiorcę – w przypadku pierwszej Wideoporady, o której mowa w ust. 2 lit. a.;
b. ustalonym wspólnie przez Usługobiorcę i Usługodawcę po przeprowadzeniu pierwszej Wideoporady – w przypadku drugiej Wideoporady, o której mowa w ust. 2 lit. b.
4. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, dane Usługobiorcy muszą zostać wprowadzane w trakcie procesu zakupu Usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie www.mentzen.pl
5. Najpóźniej w momencie zakupu Usług, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych dotyczących Usługobiorcy:

a. Imię i nazwisko Usługobiorcy;
b. Adres e-mail Usługobiorcy;
c. Numer telefonu Usługobiorcy.

6. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy:

a. posiadania urządzenia oraz oprogramowania, pozwalających na przeglądanie stron WWW;
b. posiadania dostępu do Internetu;
c. poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej;
d. posiadania poprawnie skonfigurowanego konta mailowego;
e. przekazania informacji, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Usługobiorcę Usług;
f. poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX;
g. włączonej obsługi plików Cookie i JavaScript;
h. założonego i aktywnego konta w portalu S24, tj. pod adresem https://ekrs.ms.gov.pl/s24/;
i. poprawnie zainstalowanego programu umożliwiającego sterowanie ekranem na odległość, tj. TeamViewer lub AnyDesk.

7. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Usługobiorcy z Internetem, kosztów uzyskania licencji uprawniającej do korzystania z programów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, a także kosztów związanych z założeniem spółki przy wykorzystaniu portalu S24.
8. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Usługobiorcy.
9. Usługobiorca może korzystać z Usług tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usług w przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą lub pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem który jest klientem Usługodawcy.
11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Usług, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne, w tym związane z udoskonalaniem świadczenia Usług. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach drogą korespondencji e-mail na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b.
13. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zakupu Usług, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy na adres e-mail Usługobiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b., potwierdzenie zawarcia Umowy, a po pozytywnej autoryzacji płatności Ceny, link do pobrania faktury VAT w formie elektronicznej.
14. Usługobiorca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania Usługodawcy zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy i mające istotne znaczenie dla świadczenia Usług.
15. W przypadku, gdy Usługobiorca odmawia przesłania dokumentów lub odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uniemożliwiając tym samym ustalenie w sposób wyczerpujący stanu faktycznego i prawidłowe świadczenie Usług, Usługodawca może odmówić realizacji Usług.
16. Zlecenie wykonania Usług odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego i wybranie terminu w terminarzu zamieszczonym na stronie www.kalendarz.mentzen.pl
17. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej, w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu wykonania Usług.
18. Dokumenty, wymieniane między Usługodawcą a Usługobiorcą w ramach świadczenia Usług, będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b. oraz adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.
19. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie Usług w celach związanych z prowadzoną przez Usługobiorcę działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, a także w przedmiocie działalności prawniczej, doradztwa podatkowego lub podobnej. W przypadku udowodnienia przez Usługodawcę wykorzystania świadczonych przez siebie Usług do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie i przedmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zarówno w celach zarobkowych jak i pod tytułem darmym, osoba naruszająca postanowienia niniejszego ustępu Regulaminu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

 

§ 3
Płatności

 

1. Usługobiorca, w celu dokonania zakupu Usług, powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej www.mentzen.pl w trakcie zamawiania Usług.
2. Cena określona jest w wartości brutto i zawiera należny podatek od towarów i usług (VAT).
3. Płatność Ceny dokonywana jest z góry.
4. Usługodawca, za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online, pobierze kwotę odpowiadającą obowiązującej w danym momencie Cenie za Usługi.
5. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Ceny za Usługi, informując Usługobiorcę o takiej zmianie drogą mailową na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b. W takim przypadku, jeżeli Usługi nie zostały jeszcze wykonane, Usługobiorca będzie mieć możliwość odstąpienia od Umowy.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Usługobiorców.
7. Płatność Ceny odbywa się za pośrednictwem systemu obsługi płatności Stripe, Gpay, Przelewy24.
8. Za dokonanie zapłaty Ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
9. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b.

 

§ 4
Warunki świadczenia Usług

 

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca może uzyskać informację o zakresie przysługujących mu Usług z niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Usługi realizowane są przez Usługodawcę w następujący sposób:

a. Usługodawca odbywa z Usługobiorcą konsultację w formie Wideoporady, trwającej 60 minut, w terminie wybranym przez Usługobiorcę. W toku Wideoporady Usługodawca udzieli Usługobiorcy informacji o wybranej przez Usługobiorcę spółce;
b. Po zakończeniu Wideoporady, Strony ustalają termin kolejnego spotkania w formie Wideoporady, w trakcie którego Usługodawca będzie asystował Usługobiorcy w trakcie zakładania wybranej spółki, poprzez wykorzystanie portalu S24. Usługobiorca udostępni Usługodawcy ekran, wykorzystując w tym celu dedykowany program komputerowy, o którym mowa w § 2 ust. 6 lit. i.

5. Alternatywnie do sposobu, o którym mowa w ust. 4 lit. b. niniejszego paragrafu, Usługobiorca może upoważnić Usługodawcę do przygotowania wniosku o rejestrację spółki w portalu S24 bez konieczności odbywania spotkania w formie Wideoporady. W tym celu Usługobiorca udostępni w portalu, w sposób przekazany mu przez Usługodawcę, możliwość uzupełnienia odpowiednich danych. Po przygotowaniu zgłoszenia, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o niezbędnych do złożenia wniosku rejestracyjnego dalszych czynnościach.
6. Usługobiorca jest wyłącznie odpowiedzialny za dokonanie wyboru formy prowadzenia działalności oraz za dokonanie wyboru zapisów umownych. Usługodawca nie jest zobowiązany oraz uprawniony do wybrania ww. formy oraz zapisów.
7. Usługodawca nie jest zobowiązany do zapisywania i przechowywania jakichkolwiek dokumentów powstałych w toku świadczenia Usług, w szczególności umowy spółki.
8. Treści Wideoporad mogą być wykorzystane przez Usługobiorcę wyłącznie na własny użytek, w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach prawnych, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na ich wykorzystanie przez osobę trzecią.
9. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usług po podaniu danych osobowych, dzięki którym Usługodawca będzie mógł zweryfikować posiadanie przez Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług, w szczególności: imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
10. W przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontakt z Usługodawcą musi nastąpić z adresu e-mail Usługobiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b. Jeżeli kontakt nastąpi z innego adresu e-mail Usługi nie będą świadczone.
11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
12. Usługodawca nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe lub naruszająca dobra osobiste osób trzecich, albo w inny sposób bezprawne.
13. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
b. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Systemów teleinformatycznych Usługodawcy;
c. korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
d. udostępniania danych do logowania do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym;
e. dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub udostępniane przez Usługodawcę z naruszeniem ust. 12 lit. e. powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
15. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług jest wyłączona.
16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności.
17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
18. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
19. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystanie z Usług.
20. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
21. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:

a. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
b. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
c. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.

22. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
23. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.
24. Usługodawca świadczy Usługi w języku polskim. Usługi w języku obcym mogą zostać zrealizowane wyłącznie w ramach odrębnego zlecenia, które będzie każdorazowo wyceniane.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Niniejszy paragraf dotyczy uprawnień Konsumenta będącego Usługobiorcą.
2. Konsument będący Usługobiorcą może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Usługobiorca traci prawo odstąpienia od Umowy.
4. Usługodawca zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: [email protected]
5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wykonania Usługi.
2. Usługobiorca w opisie reklamacji zobowiązany jest podać: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości wraz z uzasadnieniem; żądanie Usługobiorcy oraz dane kontaktowe składającego reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b.
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 7
Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie www.mentzen.pl w zakładce Polityka Prywatności.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju nowych produktów w zakresie świadczenia usług w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności tworzenie nowych produktów.
4. Przesyłanie do Usługobiorcy informacji handlowej lub newslettera drogą elektroniczną na adres email, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b. jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

 

§ 8
Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową, o którym mowa w § 2 ust. 5 lit. b.