pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Regulamin Usługi Ewidencji IP BOX

Kancelaria Mentzen Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/301, 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS 0000925935
e-mail: [email protected]
Wstęp
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Kancelaria Mentzen Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/301, 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS 0000925935 zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
b. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
d. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
e. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
f. Usługodawca – Kancelaria Mentzen Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/301, 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS 0000925935.
g. Cennik – wyszczególnione ceny na stronie www.mentzen.pl/ewidencja-ipbox.
h. Subskrypcja – licencja ograniczona czasowo do korzystania z Usługi świadczona na warunkach niniejszego Regulaminu.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.mentzen.pl/ewidencja-ipbox .
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie www.mentzen.pl/ewidencja-ipbox jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

§ 2
Usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługę prowadzenia comiesięcznej ewidencji na potrzeby ulgi IP BOX (zwaną dalej „Usługą”).
2. Usługa polegać będzie na ustaleniu przychodu z prawa własności intelektualnej, kosztów uzyskania przychodu, wyliczeniu wskaźnika Nexus oraz ustaleniu dochodu kwalifikowanego.

3. Skorzystanie z Usługi wymaga rejestracji oraz podania informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania Usługi, tj. nazwy firmy, adresu, NIP, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz danych umożliwiających rozpoczęcie realizacji usługi:

  • Szczegółowej KPiR za każdy miesiąc oraz wyszczególnienie w niej kosztów, które w żadnym stopniu nie są związane z prowadzonymi projektami,
  • Informację, jaką część przychodów (%) z danej faktury stanowiło wynagrodzenie za przeniesienia praw autorskich w danym miesiącu,
  • Wyliczenie projektów z opisem, czasem realizacji, nr FV oraz datą jej wystawienia za dany projekt,
  • Potwierdzenia zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, a także wyliczone należne zaliczki na podatek dochodowy za każdy miesiąc/kwartał (raport z podatku dochodowego lub potwierdzenie od księgowej),
  • Faktycznie zapłacony ZUS, a także należny ZUS,
  • Deklarację PIT za okres, którego dotyczyć ma Usługa.
  • Interpretację indywidualną w zakresie możliwości zastosowania ulgi IP box

4. Skorzystanie z Usługi wymaga także podania danych osobowych dla celów związanych z jej świadczeniem oraz dokonaniem rozliczeń z tego tytułu.

§ 3
Płatności

1. Użytkownik w celu dokonania zakupu Usługi powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej www.mentzen.pl/ewidencja-ipbox w trakcie zamawiania Usługi.
2. Ceny wskazane w Cenniku zawierają podatki i są określone w polskich złotych
3. Płatność ceny dokonywana jest z góry za miesiąc, którego dotyczy.
4. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności.
5. Klient upoważnia Usługodawcę do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Usługobiorca nie anuluje subskrypcji.
6. Subskrypcja będzie co rok automatycznie odnawiana bez powiadomienia, dopóki Usługobiorca jej nie anuluje.
7. Usługodawca będzie co miesiąc automatycznie obciążał kartę kredytową lub debetową Usługobiorcy kwotą odpowiadającą obowiązującej w danym momencie cenie za Usługę w trakcie rocznego okresu obowiązywania umowy do czasu jej anulowania przez Usługobiorcę, zgodnie z postanowieniami § 4.
8. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany ceny za Usługę, informując Usługobiorcę o takiej zmianie drogą mailową. W takim przypadku Usługobiorca będzie mieć możliwość anulowania subskrypcji, zgodnie z postanowieniami § 4.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych klientów.
6. Płatność odbywa się za pośrednictwem serwisu Stripe.
7. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.

§ 4
Warunki anulowania subskrypcji

1. Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego anulowania subskrypcji.
2. Anulowania subskrypcji Usługobiorca dokonuje w formie elektronicznej poprzez e-mail przesłany na adres [email protected].
3. W przypadku anulowania subskrypcji od Usługobiorcy nie będą pobierane opłaty za kolejne miesiące w, których Usługa nie będzie świadczona.

§ 5

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych usług, w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
a. nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Usługodawcy,
c. korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy,
d. udostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym,
e. dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez systemy informatyczne Usługodawcy z naruszeniem ust. 4 pkt e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodnym z niniejszym Regulaminem.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane z korzystaniem z usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do usług świadczonych przez Usługodawcę.
8. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do systemów teleinformatycznych Usługodawcy. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
10. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
11. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
a. informacje te publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
b. ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
c. uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca.
12. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
13. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected]. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Usługobiorcy oraz danych kontaktowych składającego reklamacji.
14. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.
15. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.

 

§ 6
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
2. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Użytkownika z Internetem.
3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usług świadczonych przez Usługodawcę wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.
4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa;
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, likwidacji konta w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do serwisu, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne i związane z udoskonalaniem Platformy. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach na stronie serwisu drogą korespondencji e-mail.

§ 7
Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową.