pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Regulamin Świadczenia Usług
Mentzen+ Nieruchomości

obowiązujący od 15.11.2022 r.

 

 

Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS: 0001071605, e-mail: [email protected]

 

Wstęp

 

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm) Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS: 0001071605 zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, zasady przetwarzania danych osobowych, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

 

§ 1
Definicje

 

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
a. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
c. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
d. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, której celem jest świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, której szczegółowe warunki zostały określone w Regulaminie i które są zależne od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.
e. Regulamin – dokument określający zasady i warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2020, poz. 344 z późn. zmianami). Regulamin dostępny jest pod adresem https://www.mentzen.pl.
f. Polityka Prywatności – dokument stanowiący integralną część Regulaminu, który określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskiwanych i wykorzystywanych przez Usługodawcę w związku z daną Usługą. Polityka Prywatności dostępna jest pod adresem: https://www.mentzen.pl.
g. Usługobiorca – podmiot korzystający z Usług Usługodawcy, który jest stroną Umowy będący osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
h. Przedsiębiorca-Konsument – osoba fizyczna nabywająca i wykorzystująca Usługi bezpośrednio w związku z jej działalnością gospodarczą, mimo że nabywane Usługi nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 385 (5) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
i. Usługodawca – Kancelaria Mentzen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Grudziądzkiej 110-114/101 87-100 Toruń. Identyfikująca się numerami: NIP 9562371350, REGON 52020126200000, KRS 0001071605.
j. Usługi – Usługi świadczone drogą elektroniczną, wymienione szczegółowo w Załączniku nr 1 do Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na warunkach niniejszego Regulaminu, za pomocą Środków komunikacji elektronicznej w formie:
a) Porady;
b) Wideoporady;
c) Dokumentu;
d) Opinii.
k. Pakiet Usług – wybrany przez Usługobiorcę zestaw Usług, z których może korzystać Usługobiorca, obejmujący określony zakres, okres i sposób ich świadczenia odpowiednie dla rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej przez Usługobiorcę działalności gospodarczej w chwili zawarcia Umowy. Usługi występują w Pakietach płatnych zawieranych na czas określony. Szczegółowy opis zakresu danego Pakietu Usług zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny na stronie www.mentzen.pl w momencie zakupu Pakietu Usług przez Usługobiorcę.
l. Porada – przekazanie Usługobiorcy informacji w zakresie zadanego pytania prawnego lub podatkowego, w ujęciu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, poglądów doktryny i orzecznictwa wraz z przedstawieniem możliwości postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W zależności od rodzaju Porady, czas przewidziany na jej udzielenie wynosi odpowiednio do 30 albo 60 minut.
m. Wideoporada – Porada udzielona Usługobiorcy podczas spotkania przeprowadzonego w formie wideokonferencji.
n. Dokument – spersonalizowany dokument w formie pisemnej lub wiadomości mailowej, przygotowany w oparciu o zakres udzielonego przez Usługobiorcę zapytania prawnego lub podatkowego, w tym o dokumentację nieprzekraczającą limitu Stron Przeliczeniowych, określonego odrębnie dla każdego Pakietu Usług, w ujęciu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, poglądów doktryny i orzecznictwa, wraz z przedstawieniem możliwości postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
o. Strona Przeliczeniowa – rozumiana jest jako 1800 znaków ze spacjami.
p. Opinia – Porada udzielona Usługobiorcy w formie Dokumentu. Przez krótką opinię należy rozumieć poradę udzieloną Usługobiorcy w formie Dokumentu, której objętość nie będzie przekraczała 1 Strony Przeliczeniowej.
r. Cennik – wysokość wynagrodzenia Usługodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Usługobiorcy Usług, określona odrębnie dla każdego z Pakietów Usług. Informacja o cenach ofertowych Pakietów jest dostępna pod adresem https://www.mentzen.pl, w momencie zawierania transakcji zakupu Pakietu Usług.
s. Panel Użytkownika – System teleinformatyczny, udostępniony Usługobiorcy w okresie świadczenia Usług, umożliwiający korzystanie z określonych przez Usługodawcę funkcjonalności związanych ze świadczeniem Usług (m.in. komunikacja, obsługa płatności, fakturowanie). Skuteczna rejestracja Usługobiorcy w Panelu Użytkownika wymaga podania następujących danych rejestracyjnych: Imię i nazwisko, Telefon kontaktowy, Adres e-mail, a także akceptacji treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenia odpowiednich zgód. Dostęp do Panelu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wymaga zalogowania się przez Usługobiorcę przy użyciu indywidualnych danych: tj. nazwy użytkownika (login) oraz hasła dostępowego.
t. Okres rozliczeniowy – okres na który jest planowane i po upływie którego jest rozliczane świadczenie Usług na rzecz Usługobiorcy, wynoszący 30 dni. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy.

2. Usługobiorca przed zawarciem Umowy i uruchomieniem danego Pakietu Usług, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz że akceptuje wszelkie ich postanowienia.
3. Zakres świadczonych przez Usługodawcę Usług uzależniony jest od zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu Usług.

 

§ 2
Zasady korzystania z Usług

1. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy dokonania akceptacji warunków Regulaminu oraz Polityki prywatności, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy, bez konieczności sporządzenia odrębnego dokumentu.
2. W celu uzyskania możliwości korzystania z Usług, dane Usługobiorcy muszą zostać wprowadzane w trakcie procesu zakupu odpowiedniego Pakietu Usług, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie https://www.mentzen.pl.
3. Najpóźniej w momencie zakupu Pakietu Usług, Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania Usługodawcy następujących danych:
a) Nazwa Usługobiorcy;
b) Dane adresowe siedziby Usługobiorcy;
c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Usługobiorcy – w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
d) Adres e-mail Usługobiorcy;
e) Numer telefonu Usługobiorcy;
f) Numer karty kredytowej lub debetowej Usługobiorcy.
4. Korzystanie z Usług wymaga od Usługobiorcy:
a) posiadania urządzenia oraz oprogramowania, pozwalających na przeglądanie stron WWW;
b) posiadania dostępu do Internetu;
c) poprawnie skonfigurowanej i zaktualizowanej przeglądarki internetowej;
d) posiadania poprawnie skonfigurowanego konta mailowego;
e) założenia konta w udostępnionym przez Usługodawcę systemie do rezerwacji Calendesk;
f) przekazania informacji, w tym dokumentów niezbędnych do prawidłowego wykonania przez Usługodawcę Usług;
g) poprawnie zainstalowanych programów umożliwiających odczytywanie plików w formatach PDF, DOC i DOCX;
h) włączonej obsługi plików Cookie i JavaScript.
5. Usługodawca nie pokrywa kosztów połączenia urządzeń Usługobiorcy z Internetem oraz korzystania przez Usługobiorcę z programów, o których mowa w ust. 4., a także kosztów związanych ze składaniem wniosków, zapytań, skarg i innych pism do organów administracji publicznej oraz sądów.
6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Usługobiorcy.
7. Usługobiorca może korzystać z Usług tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, a nadto akceptuje korzystanie z Usług wyłącznie w takim zakresie, jaki wynika z wybranego dla jego działalności, którą prowadzi w dniu zawarcia Umowy, Pakietu Usług.
8. Usługodawca uprawniony jest do odmowy realizacji Usług w przypadku stwierdzenia wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą lub pomiędzy Usługobiorcą, a podmiotem, który jest klientem Usługodawcy.
9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług lub do likwidacji konta Usługobiorcy w Panelu Użytkownika, w przypadku złamania prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, gdy Usługobiorca w ramach Pakietu Usług oczekuje realizacji Usługi zakresem nie odpowiadającej wybranemu dla jego działalności Pakietowi Usług, którą prowadził w dniu zawarcia Umowy.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowych przerw lub utrudnień w dostępie do Usług, np. ze względu na prowadzone prace konserwacyjne, w tym związane z udoskonalaniem świadczenia Usług. Usługodawca jednocześnie zobowiązuje się informować o planowanych przerwach lub utrudnieniach drogą korespondencji e-mail na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).
11. Po dokonaniu przez Usługobiorcę zakupu Pakietu Usług, Usługodawca niezwłocznie prześle Usługobiorcy, na adres e-mail o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d), potwierdzenie zawarcia Umowy wraz ze szczegółowym zakresem zakupionego Pakietu Usług, Regulaminem, a po pozytywnej autoryzacji płatności, link do pobrania faktury VAT w formie elektronicznej.
12. Usługodawca, na wniosek Usługobiorcy, umożliwia zmianę zakresu Usług w każdym czasie. Zmiana zakresu Usług, polegająca na ograniczeniu zakresu świadczenia Usługi, nie powoduje po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu zapłaconego przez Usługobiorcę wynagrodzenia w jakiejkolwiek części.
13. Usługobiorca powinien dostarczyć wszelkie dokumenty oraz odpowiedzieć na wszelkie pytania Usługodawcy zmierzające do ustalenia stanu faktycznego sprawy i mające istotne znaczenie dla świadczenia Usług.
14. W przypadku, gdy Usługobiorca odmawia przesłania dokumentów lub odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uniemożliwiając tym samym ustalenie w sposób wyczerpujący stanu faktycznego i prawidłowe świadczenie Usług, Usługodawca może odmówić realizacji danej usługi wchodzącej w zakres świadczonych Usług.
15. Zlecenie wykonania Usług może odbyć się w formie:
a) mailowej;
b) wideokonferencji.
16. Usługi będą realizowane w terminie uzgodnionym z Usługodawcą.
17. Usługodawcy przysługuje prawo do kontaktu w formie telefonicznej lub mailowej, w celu uzupełnienia opisu stanu faktycznego lub ustalenia indywidualnego terminu wykonania Usług.
18. Dokumenty wymieniane między Usługodawcą, a Usługobiorcą, w ramach świadczenia Usług, będą przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d) oraz na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę.
19. Usługodawca nie wyraża zgody na wykorzystywanie świadczonych przez siebie Usług w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia biur rachunkowych, a także w przedmiocie działalności prawniczej, doradztwa podatkowego lub podobnej. W przypadku udowodnienia przez Usługodawcę wykorzystania świadczonych przez niego Usług do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie i przedmiocie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zarówno w celach zarobkowych, jak i pod tytułem darmym, osoba naruszająca postanowienia niniejszego ustępu Regulaminu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.
20. Zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę obejmuje czynności doradztwa prawnego, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa podatkowego. Jednocześnie Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że ww. zakres nie obejmuje czynności doradztwa: biznesowego, inwestycyjnego, finansowego, kredytowego oraz podobnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

§ 3
Płatności

 

1. Usługobiorca, w celu dokonania zakupu Pakietu Usług, powinien stosować się do komunikatów oraz wskazówek widocznych na stronie internetowej https://www.mentzen.pl w trakcie zamawiania Pakietu Usług.
1a. Wybór odpowiedniego Pakietu Usług uzależniony jest od faktycznych potrzeb Usługobiorcy, tj. od tego w jakiej formie oraz w jakim zakresie prowadzi działalność związaną z rynkiem nieruchomości w dniu zawierania Umowy. W przypadku wyboru Pakietu Usług, który nie jest zgodny ze stanem faktycznym, Usługodawca może odmówić świadczenia Usług w zakresie, który odnosi się do potrzeb i problemów związanych z działalnością prowadzoną w formie, której nie jest dedykowany wybrany Pakiet.
1b. W sytuacji, gdy Usługobiorca w trakcie trwania Umowy zmieni formę prowadzenia księgowości na taką, dla której dedykowany jest inny Pakiet Usług, zobowiązany jest niezwłocznie zmienić posiadany Pakiet Usług na właściwy dla jego faktycznych potrzeb. W przypadku, gdy Usługobiorca nie zmieni Pakietu Usług, Usługodawca będzie uprawniony do odmowy świadczenia Usług.
1c. Dla uniknięcia wątpliwości, ustala się, że w przypadku posiadania przez Usługobiorcę działalności gospodarczej, dla której prowadzona jest księgowość w formie księgi przychodów i rozchodów, jak i działalności, dla której prowadzona jest księgowość w formie ksiąg handlowych, Usługobiorca powinien wybrać Pakiet Usług dedykowany przedsiębiorcom prowadzącym działalność, dla której prowadzona jest księgowość w formie ksiąg handlowych.
2. Wynagrodzenie Usługodawcy, wskazane w Cenniku, określone jest w wartości netto, które następnie zostanie powiększone o wynikający z przepisów prawa należny podatek od towarów i usług (VAT).
3. Płatność ceny dokonywana jest z góry za:
a) miesiąc albo
b) rok,
w zależności od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług. Informację o cenach Pakietów Usług Usługobiorca znajdzie każdorazowo w treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu.
4. Umowy, w zależności od wybranego przez Usługobiorcę Pakietu Usług, zawierane są w formie subskrypcji na czas oznaczony:
a) 1 miesiąca albo
b) 1 roku.
5. Subskrypcja, bez względu na to jaki Pakiet Usług został wybrany przez Usługobiorcę, jest automatycznie odnawiana.
6. Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności.
7. Usługobiorca, niezależnie od wybranego Pakietu Usług, upoważnia Usługodawcę do zapisania metod płatności i automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Usługobiorca nie anuluje subskrypcji.
8. Usługodawca, niezależnie od wybranego Pakietu Usług, za pośrednictwem podmiotu świadczącego obsługę płatności online, będzie:
a) co miesiąc – w przypadku subskrypcji, o której mowa w ust. 4 lit. a);
b) co rok – w przypadku subskrypcji, o której mowa w ust. 4 lit. b),
automatycznie obciążał kartę kredytową lub debetową Usługobiorcy i pobierał kwotę odpowiadającą obowiązującemu w danym momencie Cennikowi za Pakiet Usług przez cały okres obowiązywania Umowy do czasu jej rozwiązania przez Usługobiorcę, zgodnie z postanowieniami § 6.
9. Usługodawca ma prawo dokonać zmiany Cennika za daną Usługę, informując Usługobiorcę o takiej zmianie drogą mailową na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d). W takim przypadku Usługobiorca będzie mieć możliwość anulowania subskrypcji, zgodnie z postanowieniami § 6.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedstawienia indywidualnej oferty cenowej dla wybranych Usługobiorców.
11. Płatność wynagrodzenia za Pakiet Usług w każdym miesiącu bądź roku trwania subskrypcji – w zależności od wybranego Pakietu Usług – odbywa się za pośrednictwem systemu obsługi płatności Stripe.
12. Za dokonanie zapłaty ceny uważa się moment uznania rachunku bankowego wskazanego przez Usługodawcę.
13. Usługodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (anulowanie subskrypcji przez Usługodawcę) w przypadku podjęcia trzech nieudanych prób pobrania zautomatyzowanej opłaty, o której mowa w ust. 8. Wypowiedzenie to będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług ze strony Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy.
14. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT w formacie PDF, drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).

 

§ 4
Warunki świadczenia Usług

 

1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Zakres świadczonych Usług uzależniony jest od zakupionego przez Usługobiorcę Pakietu Usług. Usługobiorca może uzyskać informację o zakresie przysługujących mu Usług z niniejszego Regulaminu oraz Załączników do Regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Treści Porad, Wideoporad, Dokumentów i Opinii mogą być wykorzystane przez Usługobiorcę, który zlecił ich przygotowanie, wyłącznie na własny użytek, w zakresie dozwolonym w obowiązujących przepisach prawnych, chyba że Usługodawca wyraził zgodę na ich wykorzystanie przez osobę trzecią.
5. Usługobiorca ma możliwość korzystania z Usług w ramach zakupionego Pakietu po podaniu danych osobowych, dzięki którym Usługodawca będzie mógł zweryfikować posiadanie przez Usługobiorcę prawa do korzystania z Usług, w szczególności: imienia, nazwiska, numeru NIP oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).
6. W przypadku korzystania z Usług za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontakt z Usługodawcą musi nastąpić z adresu e-mail Usługobiorcy, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d). Jeżeli kontakt następować będzie z innego adresu e-mail, Usługi mogą nie być świadczone przez Usługodawcę.
7. Usługodawca przystępuje do wykonania Usług niezwłocznie po ustaleniu prawa Usługobiorcy do korzystania z Usług zgodnie z zakupionym Pakietem Usług.
8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy i udostępnionych Usług, w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
9. Usługodawca nie udziela odpowiedzi na pytania obraźliwe lub naruszające dobra osobiste osób trzecich, albo w inny sposób bezprawne, a także może odmówić dalszego świadczenia Usług w sytuacji, gdy Usługobiorca zachowuje się w stosunku do pracowników i osób współpracujących z Usługodawcą w sposób obraźliwy, agresywny lub w inny sposób naruszający ich dobra osobiste.
10. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od:
a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także powodującego zablokowanie możliwości korzystania z usług Usługodawcy przez innych Usługobiorców,
b) działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń Systemów teleinformatycznych Usługodawcy, a także wszelkich innych działań które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części Systemów teleinformatycznych Usługodawcy;
c) korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
d) udostępniania danych do logowania do Usług świadczonych przez Usługodawcę osobom nieuprawnionym;
e) dostarczania przez lub do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
11. Usługobiorca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z jakichkolwiek kosztów, bądź odpowiedzialności, związanych z treścią dostarczaną przez Usługobiorcę do lub przez Systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub udostępniane przez Usługodawcę z naruszeniem ust. 10 lit. e) powyżej, w szczególności w przypadku roszczeń wysuwanych wobec Usługodawcy przez osoby trzecie.
12. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe po stronie Usługobiorcy lub osób trzecich w związku ze świadczeniem Usług. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczonych Usług jest wyłączona.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, bądź w inny sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Usług przez osobę nieuprawnioną, która na skutek zawinionego działania lub zaniechania Usługobiorcy uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Usługodawcę.
15. Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych treści, które zostały wprowadzone przez Usługobiorcę do Systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub udostępnianych przez Usługodawcę. W razie pozyskania wiarygodnej informacji bądź urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze takiej treści bądź działalności z nią związanej, Usługodawca może usunąć taką treść lub zawiesić dostęp Usługobiorcy do świadczonych Usług. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do Usług na podstawie niniejszego ustępu.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych Systemu teleinformatycznego, mogących powodować tymczasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystanie z Usług.
17. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.
18. Usługodawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji, w tym danych osobowych wprowadzonych przez Usługobiorców do Systemu teleinformatycznego Usługodawcy, z wyjątkiem następujących przypadków:
a) informacje te są publicznie dostępne lub powszechnie znane, o ile nie stały się one publicznie dostępne lub powszechnie znane w wyniku naruszenia przepisów prawa lub zobowiązań umownych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą;
b) ujawnienie jest wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
c) uprzednią zgodę na ujawnienie informacji wyda Usługobiorca;
d) informacje te były znane Usługodawcy przed otrzymaniem ich od Usługobiorcy i znajdują się w jego posiadaniu zgodnie z obowiązującym prawem.
19. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się przez Usługobiorcę do otrzymanych porad i opinii, jeśli Usługobiorca nie przekaże wszystkich niezbędnych informacji, wpływających na dokonanie oceny prawnej.
20. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, chroniące przed naruszeniami bezpieczeństwa oraz dostępem osób trzecich do strony i baz danych.
21. Usługodawca świadczy Usługi w języku polskim. Porady, Wideoporady, Dokumenty i Opinie w języku obcym mogą zostać zrealizowane wyłącznie w ramach odrębnego zlecenia, które będzie każdorazowo wyceniane.
22. Usługodawca nie wyraża zgody na nagrywanie, zarówno w formie audio, wideo, audiowideo, jak i streamingu, konsultacji i innego rodzaju spotkań z pracownikami oraz współpracownikami Usługodawcy.
23. Strony zobowiązane są do zachowania poufności w zakresie przebiegu współpracy, w szczególności w zakresie informacji lub materiałów odnoszących się do działalności Usługodawcy lub Usługobiorcy oraz podmiotów z nimi współpracujących, które to informacje lub materiały przekazywane są w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności, choć nie wyłącznie – w formie ustnej, pisemnej, w formie zapisu cyfrowego, a także informacji uzyskanych drogą obserwacji w czasie wizyt na terenie miejsc wykonywania działalności przez Usługodawcę, nawet jeżeli przed ich przekazaniem nie zastrzeżono wyraźnie, że są one informacjami poufnymi w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
24. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 23 przez którąkolwiek ze Stron wiąże się z koniecznością zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatnej w terminie 7 dni od dnia doręczania wezwania do zapłaty przez Stronę dotkniętą naruszeniem. Powyższe zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza możliwości ubiegania się przez Stronę dotkniętą naruszeniem o odszkodowanie w części przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych na drodze postępowania sądowego, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

§ 5
Pomoc „Księgowość”

 

1. W sytuacji, gdy Usługobiorca dokona wyboru jednego z następujących Pakietów Usług: MENZTEN+ NIERUCHOMOŚCI DLA OSÓB FIZYCZNYCH oraz MENTZEN+ NIERUCHOMOŚCI PODSTAWOWY, z zastrzeżeniem, że nie prowadzi księgowości w formie ksiąg rachunkowych, przysługuje mu podstawowa pomoc w zakresie księgowości, obejmująca następujące usługi:
a) prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów w sytuacji, gdy miesięczna liczba faktur Usługobiorcy nie przekracza odpowiednio 20 faktur, w zależności od wybranego Pakietu Usług;
b) nadanie dostępu do programu SUBIEKT 123, służącego wystawianiu faktur;
c) nadanie dostępu do Panelu Klienta na platformie dostępnej pod adresem https://www.portalbiura.pl.
2. Usługi wskazane w ust. 1 nie obejmują prowadzenia obsługi kadrowo-płacowej.
3. W przypadku usługi, o której mowa w ust. 1 lit. b), odpowiednio stosowane są warunki świadczenia usług księgowych, o których mowa w Regulaminie Świadczenia Usługi Mentzen Prime, dostępnym pod adresem https://mentzen.pl/regulamin-uslugi-mentzen-prime/.
4. W przypadku gdy Usługobiorca przekracza liczbę faktur, którą przewiduje wybrany przez niego Pakiet Usług, Usługodawca jest uprawniony do wystawienia oraz przesłania Usługobiorcy faktury VAT korygującej. Kwota dopłaty, wynikająca z faktury VAT korygującej, stanowi różnicę między kwotą odpowiadającą rzeczywistej liczbie faktur Usługobiorcy, ustaloną według cennika usług księgowych obowiązującego u Usługodawcy, a kwotą opłaconą za wybrany Pakiet Usług w ujęciu miesięcznym. Faktura VAT korygująca wysyłana będzie Usługobiorcy na koniec okresu rozliczeniowego.

 

§ 6
Warunki anulowania subskrypcji

 

1. Usługobiorca może anulować subskrypcję, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. a) niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie ze skutkiem na ostatni dzień przed dniem planowego, automatycznego odnowienia subskrypcji na kolejny miesiąc.
1a. Usługobiorca może zrezygnować z dalszej subskrypcji, o której mowa w § 3 ust. 4 lit. b) niniejszego Regulaminu, zgłaszając najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem okresu trwania Umowy, oświadczenie o rezygnacji z dalszego korzystania z Usług, ze skutkiem na ostatni dzień trwania Umowy.
2. Anulowania subskrypcji Usługobiorca dokonuje samodzielnie po zalogowaniu na konto Klienta.
3. W przypadku anulowania subskrypcji, od Usługobiorcy nie będą pobierane opłaty za kolejne miesiące, w których Usługa nie będzie dłużej świadczona.
3a. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę dotyczącą subskrypcji, o której mowa jest w § 3 ust. 4 lit. a) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącym 1 okres rozliczeniowy, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego.
3b. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę dotyczącą subskrypcji, o której mowa jest w § 3 ust. 4 lit. b) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, którego skutek przypada na dzień następnego miesiąca kalendarzowego, odpowiadającego dacie, w której zostało złożone wypowiedzenie, w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Usługodawca jest uprawniony do anulowania Subskrypcji wykupionej przez Usługobiorcę, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Usługobiorca:
a) zalega z płatnością wynagrodzenia za 1 pełny okres rozliczeniowy;
b) narusza postanowienia § 4, w szczególności ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu;
c) mimo wezwania Usługodawcy, odmawia zmiany Pakietu Usług w sytuacji, gdy oczekiwane przez niego Usługi nie odpowiadają wybranemu Pakietowi Usług zgodnemu z prowadzoną działalnością gospodarczą w chwili zawarcia Umowy, w tym w zakresie nieodpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
d) istnieje uzasadnione podejrzenie, że wykorzystuje uzyskane informacje i usługi świadczone przez Usługodawcę w celach związanych z prowadzeniem biur rachunkowych, a także w przedmiocie działalności prawniczej, doradztwa podatkowego lub podobnej.

 

§ 7
Prawo Konsumenta oraz Przedsiębiorcy – Konsumenta do odstąpienia od Umowy

 

1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie uprawnień Konsumenta oraz Przedsiębiorcy – Konsumenta, zwanych dalej Konsumentem.
2. Konsument może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku wyrażenia przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument traci prawo odstąpienia od Umowy.
4. Usługodawca zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres: [email protected]
5. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
6. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności.
7. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Przedsiębiorca – Konsument, chyba że Przedsiębiorca – Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§ 8
Reklamacje

 

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected].
2. Usługobiorca w opisie reklamacji zobowiązany jest podać:
a) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
b) żądanie Usługobiorcy;
c) dane kontaktowe składającego reklamację.
3. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).
4. Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego o przyczynach opóźnienia, a także przewidywanym, niezbędnym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 9
Zasady przetwarzania danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych jest udostępniona na stronie https://www.mentzen.pl, w zakładce Polityka Prywatności.
3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu rozwoju nowych produktów w zakresie świadczenia usług, w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, w szczególności tworzenia nowych produktów.
4. Przesyłanie do Usługobiorcy informacji handlowej lub newslettera drogą elektroniczną na adres e-mail, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d) jest możliwe po wyrażeniu przez Usługobiorcę odrębnej zgody.

 

§ 10
Postanowienia przejściowe i końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, informując o tym Usługobiorcę drogą mailową, o którym mowa w § 2 ust. 3 lit. d).