pon – pt 8:00 – 18:00     tel. 563 000 363       [email protected]

Zakładanie firmy

Pokaż lekarzu co masz w garażu! O opodatkowaniu praktyki lekarskiej

Stan prawny

Aktualny

Data publikacji

24 sierpnia 2023
W tym artykule dowiesz się o:
- PKD odpowiednich dla danej praktyki lekarskiej;
- Stawkach ryczałtu dla zawodów medycznych;
- Podatku VAT w służbie zdrowia.

PKD lekarza – które wybrać?

Medyk chcący rozpocząć własną działalność gospodarczą może zastanawiać się jakie PKD jest właściwe dla jego działalności. Kwestię tę reguluje dział 86 Rozporządzenia Rady Ministrów ws. Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku. Z uwagi na szeroki zakres dziedziny jaką jest medycyna przewidziano szereg kodów PKD dla zawodów medycznych. Prezentują się one następująco:

 • PKD 86.10.Z – Działalność szpitali;
 • PKD 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
 • PKD 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
 • PKD 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna;
 • PKD 86.90 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej:
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego;
 • 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;
 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Prowadząc działalność medyczną należy mieć jednak na uwadze wyłączenia, które można znaleźć w każdej podklasie danego PKD. Dla przykładu: do podklasy PKD 86.23.Z przeznaczonej dla praktyki lekarskiej dentystycznej zastosowania nie znajdzie np. produkcja sztucznych zębów, protez zębowych i aparatów ortodontycznych przez techników, którzy ich nie dopasowują pacjentom.

Ryczałt dla medyków – najbardziej opłacalna forma opodatkowania?

Od stycznia 2022 r., a więc wraz z zmianami wprowadzonymi przez tzw. Polski Ład stawka zryczałtowanego podatku dochodowego dla zawodów medycznych została obniżona i wynosi obecnie 14%. Biorąc pod uwagę fakt, że ustawodawca zdecydował się na wygaszanie karty podatkowej w wielu przypadkach to właśnie ryczałt będzie optymalnym wyborem formy opodatkowania. Poza lekarzami, ww. stawka podatku przychodowego może mieć zastosowanie również do:

 • dentystów;
 • pielęgniarek;
 • położnych.

Należy wskazać tutaj również na możliwość innej, niższej stawki podatku. Obwarowane jest to jednak jednym warunkiem. Ustawodawca stwarza możliwość opodatkowania stawką 8,5% do 100 000 zł osiągniętego przychodu oraz 12,5% ponad tę kwotę w sytuacji wykonywania badań naukowych i prac rozwojowych. Należy jednak wskazać, że w celu skorzystania ze stawki 8,5%/12% należy uprzednio złożyć wniosek do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi wraz z dokładnym opisem wykonywanych czynności. Tylko otrzymanie kodu PKWiU 72.19.4 będzie uprawniało do zastosowania obniżonej stawki ryczałtu. 

Ciekawym przypadkiem jest również działalność wykonywana przez technika dentystycznego (protetyka). Działalność ta opodatkowana może być 5,5% stawką zryczałtowanego podatku. Stawka ta przeznaczona jest dla zawodów wytwórczych. Dla skorzystania z obniżonej (względem zwykłych lekarzy) stawki podatku przychodowego istotne jest jednak aby technik ten pracował na własnym materiale, co potwierdzają interpretacje indywidualne wydawane przez Dyrektora KIS.

Wyłączenia dla ryczałtu

Należy jednak pamiętać, że nie każdy lekarz będzie mógł skorzystać z ryczałtu. Do możliwości jego wyboru nie będą uprawnieni medycy, uzyskujący przychody ze świadczonych usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli odpowiadają one czynnościom, które wykonywał on w poprzednim roku podatkowym lub wykonuje w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. W praktyce oznacza to, że lekarz, który będzie współpracował z byłym pracodawcą, będzie mógł skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia współpracy. Ograniczenia tego nie stosuje się przy podejmowaniu współpracy z innym podmiotem lub przy świadczeniu usług innych niż dotychczasowe byłemu pracodawcy.

Działalność medyczna a podatek od wartości dodanej

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze. Zwolnienia te nie mają zastosowania do dostaw towarów lub świadczeń usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej;
 • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

 • lekarza i lekarza dentysty;
 • pielęgniarki i położnej;
 • psychologa;
 • medycznych w rozumieniu odrębnych przepisów

Zwolnienie prowadzonej działalności z VAT wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia podatku należnego o naliczony w sytuacji dokonywania zakupów.

Kiedy podatnik nie będzie zwolniony z VAT?

Usługi medyczne na gruncie podatku VAT nie będą objęte zwolnieniem w sytuacji, gdy podmiot je wykonujący nie będzie podmiotem wykonującym usługi w zakresie opieki medycznej w rozumieniu ustawy o VAT. Zwolnienie z podatku VAT nie przysługuje również w sytuacji, gdy świadczenie medyczne nie jest wykonywane, a jedynie pozostaje w gotowości do wykonania, np. usługa gotowości do wykonania badania diagnostycznego. Zgodnie z ustawą o VAT, dla usług gotowości do wykonania usług medycznych stawką podatkową jest 23%.

Podsumowanie

Jak widać kluczowym zagadnieniem będzie przedmiot prowadzonej działalności. Wiele popularnych zawodów medycznych może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego z VAT oraz względnie korzystnej stawki ryczałtu – 14%. W niektórych sytuacjach możliwe będzie zastosowanie również stawki 5,5% lub 8,5%/12,5% podatku przychodowego. Jednakże, w przypadku podejrzenia, że wykonują Państwo działalność w zakresie wykonywania badań naukowych i prac rozwojowych rekomendujemy uprzednie “uzbrojenie się” w odpowiedni kod PKWiU oraz interpretację indywidualną.

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie, a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Nie daj im nawet piątaka więcej niż to konieczne!

Doradztwo podatkowe w kancelarii Mentzen - doradztwo dla firm - zakładanie działalności gospodarczej

Mentzen + to ciągła opieka prawno-podatkowa.
Zatem jeśli chciałbyś poczuć się bezpiecznie,
a przy okazji płacić możliwie niskie podatki…

Odwiedź nas również na: